Stockholms Kråkbowling

Årsmöte Torsdag 19 Okt 2023

Dagordning

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Mötets behöriga utlysande

§ 3. Val av ordf för mötet

§ 4. Val sekreterare för mötet

§ 5. Val av justeringsmän

§ 6. Verksamhetsberättelse

§ 7. Balans- och resultat

§ 8. Revisorernas berättelse

§ 9. Fråga om ansvarfrihet

§10. Fastställd budget

§11. Fastställda avgifter

§12. Fastställd verksamhet

§13. Val:

Ordförande för 1 år (TonyG)

Ledamot för 2 år (Lenah Jellby)

Ledamot för 2 år (Roger Holm)

Ledamot för 2 år (Jocke B.)

Suppleant 1 år, Ankie Lindgren

Suppleant 1 år, Ulf Karlsson

Revisor 1 år, (Marika Norrby)

Valberedn.


§14. Mötets avslutning